Forskningsprojekt ”Barn och digital ekonomi” finansierades av Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut (2016-2018). Sedan dess har vi arbetat vidare med projektets övergripande tema genom samarbeten med framför allt lärare i Lidingö stad och Södertälje kommun.

Projektet studerar hur barn lär om privatekonomi i det digitala sammanhang där de själva är en del. En fråga av stor samhällsrelevans i en tid då allt fler beslut vilar på individen.

Hushållens närvaro och delaktighet på de finansiella marknaderna har ökat markant de senaste decennierna samtidigt som många hushåll väljer att inte delta på dessa marknader och därmed hamna på efterkälken när det gäller utvecklingen av finansiella och andra tillgångar. Vi vet från tidigare forskning att utbildning och finansiell bildning påverkar denna delaktighet. Individer med lägre finansiell förmåga och sämre räknefärdighet sparar mindre, planerar mindre inför ålderdomen, betalar högre avgifter för finansiella transaktioner och får oftare problem med sina bolån.

Vuxna med låg finansiell bildning riskerar att bli exkluderade i samhället. Dagens unga är morgondagens vuxna. Det är rimligt att anta att den kunskap vi kan nå om hur och i vilka sammanhang barn lär om pengar och ekonomi kan användas i syfte att öka individernas chanser till framtida inkludering och ekonomiskt välstånd hos såväl individ och hushåll som samhälle.

Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut finansierar forskning kring hushåll eller företag av gemensamt intresse för sparbankssfären. Fonden förvaltas av SparbanksAkademin (fd Sparbanksföreningen) och denna ideella sammanslutning av intressenter inom sparbankssfären – Swedbank, Sparbanker och Sparbanksaktiebolag samt Sparbanks-stiftelser – har i samtal enats om att ett särskilt gemensamt intresse föreligger inom området Ung Ekonomi.

Våren 2017 publicerade vi en första arbetsrapport: Barn och digital ekonomi. Hur lär barn om pengar och ekonomi i ett digitalt sammanhang? som dels är en beskrivning av kunskapsområdet, dels en projektbeskrivning vilken inkluderar en kortfattat presentation av de empiriska studier som genomförts med elever i årskurs 4 till 6.

Våren 2018 publicerade vi slutrapporten för projektet: Barns utvecklade förståelse av ekonomi – och utvecklingen av ett lärarstöd. Här presenterar vi de centrala resultaten från projektet utifrån en diskussion kring nyckelbegreppen ”resurs”, ”värde” och ”tid”.

Sommaren 2018 publicerade vi en rapport över arbetet med utvecklandet av en prototyp av ett stöd för undervisning i privatekonomi: Utvecklingen av ett lärarstöd – en prototyp för undervisning i privatekonomi (hem- och konsumentkunskap). Fokus i denna rapport är på dels utvecklingsprocessen, dels viktiga lärdomar om hur ett innehållet kan eller bör struktureras.

2019 publicerades vår första vetenskapliga artikel i Forskning om undervisning och lärande (vol 7, nr 2, ss111-136): ”Elevers förståelse av grundläggande privatekonomiska principer – implikationer för undervisning i HKK”. Därefter har vi även publicerat artikeln ”Teaching about Personal Finance in HCS: Suggestions from a Design-Based Research Approach” i Designs for Learning, 12(1), pp 29-44.

10 november 2020 blev Patrik intervjuad av Förmiddag i P4 Blekinge: klicka fram till c.a 1t33m in i programmet.

En rapport från ett uppföljningsprojekt, finansierat av Finansinspektionen: Hernwall, Patrik & Söderberg, Inga-Lill. (2021) Barns förståelse av begreppet ”pengar”. En jämförelse mellan 8-9-åringar i Sverige och i Österrike.